BESCHERMCOMITÉ

Beschermcomité (van het Memoriaal en het Museum aan de IJzer)

De IJzertorensite is uniek. Zelfs wie de toren nooit heeft bezocht, wie nooit een IJzerbedevaart bijwoonde, weet waar dat monument voor staat. Ook zij die geen voeling hebben met de geschiedenis van de Vlaamse Beweging of zelfs weigeren er voeling mee te hebben, beseffen het historisch belang van het memoriaal, dat overigens door de Vlaamse Gemeenschap voluit wordt ondersteund.

De jongste jaren heeft de IJzertoren als museum aan belang gewonnen. Dat staat met zoveel woorden in het jongste evaluatieverslag van de afdeling Cultureel Erfgoed van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media van de Vlaamse overheid: “De IJzertoren heeft de voorbije jaren een waardevol traject doorlopen waarbij de omslag werd gemaakt van een beweging sociaal cultureel werk naar een museale werking. … De uitvoering van de museale basisfuncties is sterk verbeterd. … De doelstellingen in de beheersovereenkomst inzake de culturele opdracht werden globaal in voldoende mate gerealiseerd.”
Maar er wordt ook aan toegevoegd dat ‘het verder uitbouwen van de museale basisfuncties wenselijk is’.

De evenementen en tentoonstellingen in het kader van de herdenking van de Groote Oorlog staan in de steigers tot 2018. Maar nu al moet de periode na 2018 worden voorbereid. En de grote troef van de IJzertoren is dat die niet alleen is verbonden met de Eerste Wereldoorlog, maar met zowat heel de 20ste-eeuwse geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding en bijgevolg ook de Belgische geschiedenis.

Het is de bedoeling van het Beschermcomité om met de mensen, die met de uitbouw bezig zijn, te trachten bijkomende financiële steun te vinden voor de toekomstige rol die de IJzertorensite kan spelen in het Vlaamse culturele leven en voor de grote projecten waaraan nu al wordt gedacht.
Want de budgetten voor cultuur, voor musea, zullen de komende jaren niet worden verhoogd. Ze zullen worden teruggeschroefd. Ook al omdat de provincies, in dit geval de provincie West-Vlaanderen, zich niet langer inlaten met het cultuurbeleid, laat staan met de subsidiëring ervan.

En hier begint de rol van het Beschermcomité, dat zich de komende maanden, jaren op pad zal begeven om middelen te vinden bij privésponsors. We moeten ons geen illusies maken. Ook de grote bedrijven en banken hebben sinds de crisis van 2008 hun sponsoring sterk teruggeschroefd. Het zal er dus op aankomen mecenassen te vinden die bereid zijn bepaalde evenementen te ondersteunen, of over een langere termijn hun steun vast te leggen.
Dat is geen gemakkelijke opdracht. Het zal tijd vergen om sommigen van hun vooroordelen af te helpen. Onderschat vooral dat laatste niet. Bij mijn eerste contacten viel al meteen een aarzeling op wanneer de IJzertoren ter sprake kwam. Maar die eerste aarzelingen van de aangesprokenen mogen de inzet niet drukken.

Dit Beschermcomité gaat overigens verder dan alleen de fundraising. Er moet ook worden gelobbyd bij officiële instanties, bij verenigingen, en bij mogelijke medestanders die de projecten op de een of andere manier kunnen/willen ondersteunen. En eens die gevonden, moeten die ook worden begeleid en het terechte gevoelen krijgen dat ze bij de initiatieven en bij de toekomst van de site betrokken worden.

De missie van deze ambassadeurs die het Beschermcomité vormen is niet alleen het veiligstellen van de toekomst van deze unieke site. Deze plek moet ook hét trefpunt worden voor de verenigingen – zeg maar het Vlaamse middenveld in al zijn tendensen en kleuren - die mee invulling moeten geven aan de Vlaamse autonomie die de jongste decennia fors is toegenomen.
Er is b.v. al de samenwerking met het A.D.V.N. Dergelijke samenwerkingsverbanden moeten ook mogelijk zijn met andere Vlaamse instellingen, fondsen en verenigingen.

Daarnaast moeten initiatieven worden genomen om, via de samenwerking met instanties in de omliggende landen, uiteraard buitenlandse bezoekers naar Diksmuide te halen. Maar ook om de plaats te benadrukken die deze plek heeft in de grote geschiedenis, niet alleen in die van de Groote Oorlog 1914-1918, maar ook in de woelige periode tussen de twee wereldoorlogen en tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. We zullen ook aankloppen bij de Europese instellingen die niet ongevoelig kunnen zijn voor de vredesboodschap die deze site uitdraagt.

Met de ambassadeurs moeten we ernaar streven om van de IJzertorensite het centrum te maken van de grote ideeënconfrontaties in het Vlaanderen van de komende jaren. En dat is geen kleine opdracht.
‘Il n’est point besoin d’espérer pour entreprendre.’ Laten we de bekende slagzin van Willem van Oranje tot de onze maken.

 

Hebt u interesse om deel uit te maken van het Beschermcomité?

Laat het ons weten via info@aandeijzer.be.