Museum aan de IJzer

  Bezoekersreglement

  Hartelijk welkom op de IJzertorensite in Diksmuide.

  De IJzertorensite is privé-eigendom van vzw Aan de IJzer en is voor de museumbezoeker toegankelijk mits aankoop van een inkomticket. Het betalen van inkom geeft enkel recht op het bezoeken van de site waarvan de IJzertoren met museale invulling, Crypte en Paxpoort deel uitmaken. Op elk moment kan door een medewerker naar het toegangsticket gevraagd worden.

  Alle handelingen die meer inhouden dan een bezoek aan de site zoals bijeenkomsten, manifestaties, acties, verenigingstradities, enz. … zijn steeds het voorwerp van een voorafgaandelijk overleg. Ze kunnen enkel plaatsvinden mits een schriftelijke toestemming van de vertegenwoordiger van vzw Aan de IJzer, in casu de directeur en/of het Dagelijks Bestuur.

  Het spreekt voor zich dat enkel die organisatoren en hun activiteiten worden toegelaten die inhoudelijk aansluiten bij de doelstellingen ‘Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid’ en de ‘Nooit-meer-oorlog’ gedachte van onze organisatie. Attributen zijn hierbij per definitie te vermijden objecten. De organisatoren van en deelnemers aan toegelaten activiteiten dienen zich te allen tijde respectvol voor de specificiteit van de site te gedragen en kunnen op geen enkele manier storend zijn voor de andere bezoekers of aanwezigen in het algemeen.

  Wij behouden ons het recht voor om passend op te treden in geval van inbreuken.

  Wij vragen alle bezoekers en alle personen of groepen die toestemming kregen om een ruimte te gebruiken rekening te houden met onderstaande richtlijnen en eventuele instructies van de medewerkers van Aan de IJzer. Samen zorgen we ervoor dat uw bezoek optimaal kan verlopen.

   

  • Openingstijden en inkomtarieven zijn beschikbaar op de website. Het tijdelijk niet toegankelijk zijn van bepaalde ruimtes omwille van opbouw tentoonstelling of verfraaiingswerken kan nooit aanleiding geven tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het inkomticket.
    
  • Kinderwagens en (elektrische) rolwagens zijn toegelaten, andere verplaatsingsmiddelen zoals kinderfietsen of steps niet. Boekentassen, koffers, boodschappentassen, rugzakken en dergelijke kunnen niet worden meegenomen tijdens het museumbezoek. Bezoekers kunnen deze op eigen verantwoordelijkheid achterlaten in de onbewaakte vestiaire of een locker gebruiken waarvoor een waarborg van €5 wordt gevraagd. Uit veiligheidsredenen kan de bezoeker gevraagd worden om tas, rugzak, enz. … te openen vooraleer in een locker achter te laten. Bij verlies van de lockersleutel wordt de waarborg ingehouden ter vervanging van het slot.
    
  • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van minstens 1 volwassene en dit gedurende het volledige bezoek.
    
  • Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van geleide honden.
    
  • Wij vragen om de ruimtes in het museum netjes achter te laten, respectvol om te gaan met museale opstellingen, niet te eten of te drinken in het museum – binnen op de gelijkvloerse verdieping en buiten is er plaats voorzien voor picknick – en in geen geval te roken.
    
  • Beelden maken kan doorheen het ganse museum, opnames voor publicatie of professionele verspreiding kunnen enkel mits voorafgaandelijke toelating.
    
  • Het volledige museum en de site staan onder camerabewaking. In geval van beschadiging, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal behoudt vzw Aan de IJzer zich het recht voor om de camerabeelden te gebruiken en door te geven aan bevoegde instanties.

  Mocht er zich tijdens uw bezoek een noodgeval voordoen dan vragen wij om de instructies van medewerkers correct op te volgen.
  Opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, geef ze gerust door aan één van onze medewerkers.

  Bedankt om het reglement na te leven en geniet van het bezoek !
  Team vzw Aan de IJzer

   

   

  Aansprakelijkheid van het museum

  1. Voor schade ontstaan als gevolg van verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.
  2. Het museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat ter beschikking van het museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.
  3. Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex en/of deelname aan een activiteit is voor eigen rekening en risico van de bezoeker.
  4. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van het museum wordt onder meer uitgesloten voor:
  • schade ten gevolge van het handelen van derden
  • schade ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van het museum gegeven instructies, de regels van dit bezoekersreglement en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen en zorgvuldigheid
  • (gevolg-)schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door andere bezoekers
  1. In geen enkel geval is het museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
  • de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
  • het door de verzekeraar ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
  • de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding